AeconsultancyAlgemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening en adviezen van Aeconsultancy, tenzij daarvan – in verband met de aard van de opdracht of in verband met bijzondere omstandigheden – in een concreet geval in de opdrachtbevestiging of in de offerte expliciet wordt afgeweken. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn op de dienstverlening van Aeconsultancy niet van toepassing.

Artikel 2 Dienstverleningsopdracht

Alle door Aeconsultancy verleende diensten worden verleend in de hoedanigheid van onafhankelijke opdrachtnemer in de zin van artikel 7:400 BW.

Artikel 3 Wijze van uitvoering werkzaamheden

 1. Aeconsultancy zal bij het uitvoeren van de werkzaamheden de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professionele dienstverlener mag worden verwacht.
 2. De uitvoering van de werkzaamheden door Aeconsultancy zal worden gedaan door werknemers van Aeconsultancy of door andere personen die door Aeconsultancy worden ingeschakeld. Aeconsultancy behoudt zich het recht voor te bepalen welke persoon de werkzaamheden zal uitvoeren en is steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De opdrachtgever zal zorg dragen voor het aanleveren aan Aeconsultancy van alle voor uitvoering van de werkzaamheden door Aeconsultancy benodigde informatie. Hierbij zal door Aeconsultancy worden aangegeven welke informatie zij nodig heeft voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.
 4. De werkzaamheden welke door Aeconsultancy worden uitgevoerd zullen op een zo uniform mogelijke wijze worden gerapporteerd aan de opdrachtgever.
 5. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal Aeconsultancy, voor zover deze regels van toepassing zijn, de regels van de betreffende beroepsgroep in acht nemen.

Artikel 4 Geheimhouding

 1. Aeconsultancy zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan zij in verband met het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst kennis krijgt en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. Onder een derde wordt verstaan een ieder die niet in dienst is bij Aeconsultancy, met uitzondering van de andere personen als bedoeld in artikel 3, lid 2 van deze algemene voorwaarden die door Aeconsultancy bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen worden ingeschakeld.
 2. Het verbod op openbaarmaking geldt niet voor zover openbaarmaking noodzakelijk is met het oog op de uitoefening van de rechten van Aeconsultancy uit de overeenkomst of verplicht is op grond van of krachtens wettelijk voorschrift. Voor zover mogelijk zal Aeconsultancy voor de openbaarmaking met de klant overleggen over de vorm en de inhoud van de openbaarmaking.
 3. De in lid 1 opgenomen bepaling is niet van toepassing indien de vertrouwelijke gegevens of informatie openbaar worden buiten de schuld van Aeconsultancy.

Artikel 5 Intellectuele eigendom

 1. De opdrachtovereenkomst bevat geen overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in het kader van de aan de opdrachtgever verleende diensten of ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever mag de werkproducten van Aeconsultancy, zoals adviezen, opinies, rapportages, werkwijzen, (model)contracten, computerprogramma’s, een en ander in de meest ruime zin van het woord, niet openbaar maken of exploiteren. De opdrachtgever mag deze producten slechts voor interne bedrijfsdoeleinden gebruiken en slechts voor het doel waarvoor deze aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Dit geldt ook na (tussentijdse) beëindiging van de opdracht.
 3. In afwijking van lid 2 mag de opdrachtgever de in lid 2 bedoelde werkproducten aan derden beschikbaar stellen of openbaar maken als en voor zover deze producten vanuit de aard of gebruik duidelijk bedoeld zijn om aan derden beschikbaar gesteld te worden of om openbaar gemaakt te worden. Beschikbaarstelling aan derden of openbaarmaking kan voorts alleen plaatsvinden als het informatie van algemene bekendheid betreft of als Aeconsultancy uitdrukkelijk schriftelijk toestaat om op dit punt van de algemene voorwaarden af te wijken.

Artikel 6 Facturering

 1. Aeconsultancy zal de vergoeding voor het uitvoeren of doen uitvoeren van de werkzaamheden per periode achteraf factureren. Voornoemde periode bedraagt één maand.
 2. De factuur dient binnen 14 kalenderdagen na dagtekening van de factuur te worden betaald door overmaking op de door Aeconsultancy aangegeven bankrekening. Indien betaling niet binnen genoemde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever – na één maal door Aeconsultancy te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen – zonder verder ingebrekestelling in verzuim.
 3. De opdrachtgever is vanaf de eerste dag na afloop van deze redelijke termijn die in de aanmaning wordt genoemd de wettelijke rente verschuldigd tot aan het moment van daadwerkelijke betaling. Tevens heeft Aeconsultancy dan recht op vergoeding van alle redelijke, ook buitengerechtelijke, incassokosten, berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Aeconsultancy voor de directe schade die de opdrachtgever lijdt door een eventueel foutief (niet-)handelen van Aeconsultancy, is maximaal gelijk aan het honorarium dat voor de betreffende opdracht is afgesproken. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het honorarium over de laatste twaalf maanden. De in dit artikellid genoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet bij opzet of grove schuld aan de zijde van Aeconsultancy. In alle gevallen wordt de aansprakelijkheid van Aeconsultancy tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Aeconsultancy in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.
 2. De aansprakelijkheid van Aeconsultancy voor gederfde winst of verminderde opbrengst en overige indirecte en gevolgschade die de opdrachtgever lijdt door een eventueel foutief (niet-)handelen van Aeconsultancy is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er bij Aeconsultancy sprake is van opzet of grove schuld.
 3. Een rechtsvordering van de opdrachtgever op Aeconsultancy in verband met schade vervalt na verloop van één jaar nadat de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de (rechts)feiten waarop de rechtsvordering is gebaseerd.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Aeconsultancy voor vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt door een foutief (niet-)handelen van Aeconsultancy, zoals hiervoor bedoeld in lid 1 en 3, in verband met de uitvoering van opdrachtovereenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Aeconsultancy in verband met zulk een vordering lijdt of maakt.
 5. Indien Aeconsultancy tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever kan dat tekortschieten niet aan haar worden toegerekend en is zij derhalve niet in verzuim, indien haar de nakoming van deze verplichting wordt bemoeilijkt, respectievelijk onmogelijk wordt gemaakt door een omstandigheid die buiten de macht van Aeconsultancy is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot, oorlogstoestanden, stakingen, energiestoringen, ziekte op ongewone schaal, overheidsmaatregelen in het binnen- of buitenland.
 6. In geval van overmacht is Aeconsultancy bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat deze de nakoming niet langer bemoeilijkt. In geval de overmachttoestand langer duurt dan één maand hebben partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 8 Nederlands recht

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Aeconsultancy is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.